Azam Marine 1

 

plastic bag

pointy bottom

straight cut