Aviogenex  5

Serbia

 

glossy paper bag

pointy bottom

straight cut