Bahrain Air 1

Bahrain

 

paper bag

flat base

horizontal tab

zig zag cut