City Bird 2

Belgium

 

glossy paper bag

pointy bottom

zig zag cut