Tura Turizm 1

Turkey

 

paper bag

pointy bottom

zig zag cut