microsoft 1

USA

 

glossy paper bag

pointy bottom

zig zag cut